Flevo Zon biedt begeleiding en behandeling aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of -achterstand. Flevo Zon biedt zeven dagen per week verschillende zorgvormen passend bij de zorgvraag. De begeleiding of behandeling kan dichtbij huis (ambulant) worden geboden of op locatie van Flevo Zon, in een prachtige bosrijke en rustige omgeving met volop mogelijkheden tot uiteenlopende activiteiten. Hierbij betreft het onder andere activiteiten gericht op sport- en spel, koken en bakken en activiteiten rondom de dieren. Bij Flevo Zon zijn vele dieren beschikbaar die een doeltreffend effect kunnen hebben in de begeleiding die wordt geboden.

BEGELEIDING

INDIVIDUELE BEGELEIDING EN INDIVIDUELE BEGELEIDING SPECIALISTISCH

Flevo Zon biedt zeven dagen per week individuele begeleiding aan. Individuele begeleiding wordt geboden op basis van maatwerk, waarbij aan de hand van zorgdoelen aldoor wordt uitgegaan bij dat wat aansluit bij het kind en diens mogelijkheden om tot ontwikkeling te komen. In de begeleiding worden ontwikkelingsgerichte activiteiten geboden gericht op sport, bewegen en lifestyle. Flevo Zon werkt ambulant, wat maakt dat de begeleiding kan worden geboden in en/of rondom het systeem, maar bijvoorbeeld ook in een gymzaal in de nabije omgeving. Indien wenselijk kan de zorg ook geboden worden op de Zorgboerderij van Flevo Zon in Lelystad. Flevo Zon streeft naar een nauwe samenwerking tussen de verschillende betrokkenen (gezinssysteem, school, zorginstanties), omdat al deze betrokkenen invloed hebben op het kind en daarmee ook op diens ontwikkeling.

INDIVIDUELE BEGELEIDING IN DE VORM VAN BUSHCRAFT

Er komt steeds meer bewijs dat de natuur goed is voor de gezondheid van de mens, zowel lichamelijk als geestelijk. Door middel van contact met de natuur worden belangrijke onderwerpen zoals het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid/zelfredzaamheid, zelfbeeld, het omgaan met je emoties en de weerbaarheid vergroot. De natuur is altijd zichzelf. Het is helend en houdt tegelijkertijd een spiegel voor. De natuur liegt niet en in de natuur kan een kind zichzelf zijn. Door gebruik te maken van de natuur en daarin activiteiten te laten plaatsvinden die iets van het kind vragen of iets aan het kind geven, ontwikkelen kinderen zich.

De activiteiten vinden plaats via een basisprogramma. Kinderen leren zichzelf te redden in te natuur door vuur te maken, een shelter(hut) te bouwen, voedsel te bereiden, drinkwater te zuiveren en spoorzoeken. Ook zijn er activiteiten, zoals luisteren naar een verhaal met symboliek, boogschieten, het leren van een ambacht zoals wolvilten of touw maken van brandnetels. Hierbij wordt rekening gehouden met het niveau, de interesses en de kwaliteiten van het kind.

BEGELEIDING GROEP

Flevo Zon biedt vijf dagen per week begeleiding groep aan tijdens schooltijd. Hierbij worden de schoolse tijden aangehouden. De tijden zijn van 08:30 uur tot 14:00 uur. Flevo Zon kan hiervan afwijken als de zorgvraag dit vraagt. Er wordt gewerkt in groepen tot acht kinderen, waarbij één begeleider per vier kinderen wordt gehanteerd. Deze dienst wordt ingezet voor jeugdigen die door hun (vastgestelde) beperking en/of gedragsproblematiek niet (volledig) deel kunnen nemen aan het (speciaal) onderwijs of regulier/begeleid werk. Het doel is om deze jeugdigen terug te brengen naar het volgen van een volledig onderwijsprogramma. Begeleiding groep is gericht op een duurzame terugkeer naar school of begeleid werk. Er wordt gewerkt aan de hand van een vaste structuur met vaste regelmaat doormiddel van een competentiegerichte methodische aanpak. Zorg en onderwijsdoelen staan centraal in de manier van werken.

Er wordt altijd systeemgericht gewerkt, in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s), school, regiehouder en eventuele andere betrokkenen. Bij de aanmelding en zicht op een startdatum wordt contact opgenomen met de school waar de jeugdige ingeschreven staat. Er vindt daaropvolgend afstemming plaats over de werkwijze, het schoolwerk dat van belang is en de wijze van aanlevering van het schoolwerk. Wanneer een jeugdige nog niet toe is aan schoolse taken, kunnen vervangende taken worden ingezet.

KORTDUREND VERBLIJF/LOGEREN

Flevo Zon biedt in de weekenden logeren (ook wel kortdurend verblijf). Het logeerweekend start op vrijdagavond of zaterdagochtend en eindigt op zondagmiddag. Per weekend komen maximaal zes kinderen logeren, waarbij wordt gewerkt met een vaste planning en structuur. Overdag wordt deelgenomen aan het dagprogramma op de zorgboerderij. Op zaterdag en zondag wordt er een dagprogramma aangeboden voor de logeerkinderen, maar tevens voor kinderen die niet blijven logeren. De inzet van deze begeleidingsvorm is bedoeld om de ouders/verzorgers tijdelijk te ontlasten, zodat zij de zorg/opvoeding kunnen volhouden. Hiermee wordt de draagkracht van de ouders/verzorgers en daarmee van het gezin vergroot. 

OPVOEDHULP

Flevo Zon biedt zeven dagen per week opvoedhulp aan. Gedurende de begeleiding wordt het gezin ondersteund bij systeem- en/of opvoedproblematiek, waarvoor professionele opvoeddeskundigheid is vereist. In de begeleiding wordt gericht op het aanbrengen van balans tussen de draagkracht en draaglast van de jeugdige en het gezin. Deze balans wordt gecreëerd door de inzet van aansluitende doelen. Aan de hand van deze doelen wordt toegewerkt naar een vergroting van de opvoedvaardigheden van de ouder(s)/verzorger(s) en daarmee wordt toegewerkt naar een vergroting in zelfredzaamheid en veiligheid voor de jeugdige. De begeleiding wordt systemisch en resultaatgericht ingezet, om van daaruit toe te werken naar zelfstandig functioneren en daarmee afronding van de doelen.

DAGBESTEDING VAN 14 TOT EN MET 23 JAAR (OUDER IS MOGELIJK)

Flevo Zon biedt dagbesteding voor jeugd vanaf 14 jaar waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of -achterstand. Dagbesteding kan op basis van individuele begeleiding en op basis van groepsbegeleiding worden geboden. Flevo Zon biedt vijf dagen per week dagbesteding, waarbij de tijden kunnen variëren. Er wordt bij de inzet van dagbesteding uitgegaan van maatwerk in tijden en activiteiten, passende bij de cliënt, diens zorgvraag en behoeften.

De begeleiding wordt geboden door gediplomeerde en ervaren begeleiders. Tijdens de dagbesteding kunnen activiteiten als wandelen in rustige en bosrijke omgeving, muziek en zang, klussen, aandacht voor en verzorging van de dieren en activiteiten gericht op creativiteit worden geboden. De zorgvraag wordt vastgelegd in een zorgplan, welke leidend is in uitvoering van de uiteenlopende activiteiten. Alle activiteiten worden ingezet om tot groei in zorgdoelen te komen, de activiteit vormt ook wel het middel waarmee groei wordt getracht te behalen.

BEHANDELING

AMBULANTE BEHANDELING GROEP BASIS

Flevo Zon biedt vijf dagen per week behandeling aan. Met de inzet van de behandelactiviteiten en methodische interventies wordt het kind ondersteunt in het aanleren van vaardigheden. Binnen de behandeling staat centraal dat de jeugdigen de aangeleerde vaardigheden ook thuis en op school kunnen toepassen. Er zal een nauwe samenwerking zijn tussen Flevo Zon, thuis en school zodat er door middel van één aanpak gewerkt wordt en de kinderen optimaal gestimuleerd worden tot ontwikkeling. Er wordt gewerkt met groepen van maximaal acht kinderen, waarbij één begeleider per vier kinderen wordt gehanteerd. 

Er wordt gewerkt met goed omschreven doelen gericht op het ontwikkelen en aanleren van praktische of sociaal-emotionele vaardigheden en het vermogen om kennis op te nemen en te verwerken. De mogelijkheden van de jeugdige worden zo goed mogelijk benut, zodanig dat een zo zelfstandig mogelijk niveau van functioneren bereikt wordt. De verwachting van deze vorm van behandeling is dat het kind nieuw gedrag aanleert of een verbetering hierin kan aanbrengen en daarmee in staat is tot een gedragsverandering of een verandering in de mate van ontwikkeling.

INDIVIDUELE BEHANDELING EN INDIVIDUELE BEHANDELING SPECIALISTISCH

Wanneer specialistische ondersteuning nodig is kan Flevo Zon vaktherapie bieden. Flevo Zon kan psychomotorische therapie (PMT) en muziektherapie bieden. Vaktherapie is een ervaringsgerichte therapie. Jeugdigen met sociale-, emotionele en/of gedragsproblemen kunnen tijdens de therapie leren om hun lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en te begrijpen. Tijdens de therapie wordt geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen. De jeugdigen leren om deze nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag toe te passen op school, thuis of in andere contexten buiten de therapie om. Flevo Zon werkt ambulant, wat maakt dat de therapie kan worden geboden in en/of rondom het systeem of op school, maar bijvoorbeeld ook in een gymzaal in de nabije omgeving.

OVERIGE

VAKANTIES

Flevo Zon biedt in vakanties themadagen. Themadagen kunnen worden geboden op basis van individuele begeleiding en op basis van groepsbegeleiding/begeleiding groep: respijtzorgdagbesteding. Thema’s kunnen zijn: dierendag, kook- en bakdag en zwemdag, maar ook kan een themadag worden geboden passende bij de tijd van het jaar, bijvoorbeeld kerstdag. De thema’s variëren per vakantie. Evenals in reguliere weken wordt tijdens themadagen gewerkt aan de hand van een vaste planning en structuur. De themadagen bieden ook voor nieuwe kinderen de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij de zorgboerderij. Er vinden tijdens vakanties regelmatig nieuwe aanmeldingen plaats, met na de vakantie de mogelijkheid (bij sprake van plek) tot een plekje in een vaste groep. Natuurlijk is er ook buiten vakanties de mogelijkheid tot aanmelding, waarna contact wordt opgenomen voor een nadere kennismaking.

VERVOER

Indien vervoer op beschikking is afgegeven, kan Flevo Zon hierin voorzien.

INDICATIE

  • Jeugdwet (ZIN, PGB)
  • Wet langdurige zorg (ZIN, PGB)