Flevo Zon biedt begeleiding en behandeling aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of -achterstand. Flevo Zon biedt zeven dagen per week verschillende zorgvormen passend bij de zorgvraag, in een prachtige bosrijke en rustige omgeving met volop mogelijkheden tot uiteenlopende activiteiten. Hierbij betreft het onder andere activiteiten gericht op sport- en spel, koken en bakken en activiteiten rondom de dieren. Bij Flevo Zon zijn vele dieren beschikbaar die een doeltreffend effect kunnen hebben in de begeleiding die wordt geboden.

begeleiding

Extra begeleiding op de kinderopvang

Flevo Zon kan extra begeleiding op de kinderopvang bieden voor jeugdigen tot en met 12 jaar op doordeweekse dagen, de tijden kunnen gezamenlijk afgestemd worden. De extra pedagogische aandacht wordt door een begeleider van Flevo Zon ingezet op de opvanglocatie. Door tijdelijk te observeren, te ondersteunen en handvatten op papier te zetten proberen we met onze werkwijze het kind en de kinderopvang verder te helpen zodat het kind in de reguliere opvang kan blijven.

Begeleiding groep

Flevo Zon biedt vijf dagen per week begeleiding groep aan tijdens schooltijd. Hierbij worden de schoolse tijden aangehouden. De tijden zijn van 08:30 uur tot 14:00 uur. Flevo Zon kan hiervan afwijken als de zorgvraag dit vraagt. Er wordt gewerkt in groepen tot acht kinderen, waarbij één begeleider per vier kinderen wordt gehanteerd. Deze dienst wordt ingezet voor jeugdigen die door hun (vastgestelde) beperking en/of gedragsproblematiek niet (volledig) deel kunnen nemen aan het (speciaal) onderwijs of regulier/begeleid werk. Het doel is om deze jeugdigen terug te brengen naar het volgen van een volledig onderwijsprogramma. Begeleiding groep is gericht op een duurzame terugkeer naar school of begeleid werk. Er wordt gewerkt aan de hand van een vaste structuur met vaste regelmaat doormiddel van een competentiegerichte methodische aanpak. Zorg en onderwijsdoelen staan centraal in de manier van werken.

Er wordt altijd systeemgericht gewerkt, in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s), school, regiehouder en eventuele andere betrokkenen. Bij de aanmelding en zicht op een startdatum wordt contact opgenomen met de school waar de jeugdige ingeschreven staat. Er vindt daaropvolgend afstemming plaats over de werkwijze, het schoolwerk dat van belang is en de wijze van aanlevering van het schoolwerk. Wanneer een jeugdige nog niet toe is aan schoolse taken, kunnen vervangende taken worden ingezet.

Begeleiding terug naar of in het onderwijs

Flevo Zon biedt vijf dagen per week begeleiding terug naar of in het onderwijs aan. Deze begeleidingsvorm kan worden ingezet voor jeugdigen die vanuit ‘Begeleiding groep’ doorstromen naar het volgen van (gedeeltelijk) onderwijsprogramma en jeugdhulpondersteuning nodig hebben om duurzaam de stap naar het onderwijs te maken. Ook kan deze begeleidingsvorm worden ingezet voor jeugdigen die door hun (vastgestelde) beperking en/of gedragsproblematiek dreigen uit te vallen binnen het onderwijs en niet zonder de inzet van jeugdhulpondersteuning (volledig) deel kunnen nemen aan het (speciaal) onderwijs. In de begeleiding wordt zowel pedagogisch als didactisch aangesloten bij de jeugdige, van waaruit samen met de jeugdige wordt toegewerkt naar zelfstandig functioneren binnen het onderwijs. Tevens geldt een nauwe samenwerking met ouder(s)/verzorger(s), school, regiehouder en eventuele andere betrokkenen als belangrijke voorwaarde om tot succes te komen. 

Individuele begeleiding

Flevo Zon biedt zeven dagen per week individuele begeleiding aan. Individuele begeleiding wordt geboden op basis van maatwerk, waarbij aan de hand van zorgdoelen aldoor wordt uitgegaan bij dat wat aansluit bij het kind en diens mogelijkheden om tot ontwikkeling te komen. In de begeleiding worden uiteenlopende activiteiten ingezet, waaronder ontwikkelingsgerichte activiteiten, maar ook activiteiten gericht op ontspanning. Ook is Flevo Zon in de mogelijkheid om muziek-agogische activiteiten aan te bieden binnen de begeleiding.

Flevo Zon streeft naar een nauwe samenwerking tussen de verschillende betrokkenen (gezinssysteem, school, zorginstanties), omdat al deze betrokkenen invloed hebben op het kind en daarmee ook op diens ontwikkeling.

Begeleiding groep: respijtzorg dagbesteding

Flevo Zon biedt zeven dagen per week groepsbegeleiding aan. Groepsbegeleiding vindt plaats aan de hand van een vaste structuur met vaste regelmaat, waarin zorgdoelen en daarop gerichte activiteiten centraal staan. Er wordt gewerkt in groepen tot twaalf kinderen, waarbij één begeleider per zes kinderen wordt gehanteerd. Doordeweeks wordt naschoolse groepsbegeleiding geboden van 14:15 uur tot 17:15 uur. In de weekenden wordt de gehele dag groepsbegeleiding geboden van 09:30 uur tot 16:00 uur. Onze aanpak is gericht op terugkeer naar deelname aan reguliere maatschappelijke voorzieningen. De inzet van deze begeleidingsvorm is bedoeld om de ouders en opvoeders tijdelijk te ontlasten van de zorg/opvoeding van hun kind, zodat ze de zorg/opvoeding kunnen volhouden. Hiermee wordt de draagkracht van het gezin vergroot. 

Kortdurend verblijf/logeren

Flevo Zon biedt in de weekenden logeren (ook wel kortdurend verblijf). Het logeerweekend start op vrijdagavond of zaterdagochtend en eindigt op zondagmiddag. Per weekend komen maximaal zes kinderen logeren, waarbij wordt gewerkt met een vaste planning en structuur. Overdag wordt deelgenomen aan het dagprogramma op de zorgboerderij. Op zaterdag en zondag wordt er een dagprogramma aangeboden voor de logeerkinderen, maar tevens voor kinderen die niet blijven logeren. De inzet van deze begeleidingsvorm is bedoeld om de ouders/verzorgers tijdelijk te ontlasten, zodat zij de zorg/opvoeding kunnen volhouden. Hiermee wordt de draagkracht van de ouders/verzorgers en daarmee van het gezin vergroot. 

Gezinsbegeleiding

Flevo Zon biedt vijf dagen per week gezinsbegeleiding aan. Gedurende de begeleiding wordt het gezin ondersteund bij systeem- en/of opvoedproblematiek, waarvoor professionele opvoeddeskundigheid is vereist. In de begeleiding wordt gericht op het aanbrengen van balans tussen de draagkracht en draaglast van de jeugdige en het gezin. Deze balans wordt gecreëerd door de inzet van aansluitende doelen. Aan de hand van deze doelen wordt toegewerkt naar een vergroting van de opvoedvaardigheden van de ouder(s)/verzorger(s) en daarmee wordt toegewerkt naar een vergroting in zelfredzaamheid en veiligheid voor de jeugdige. De begeleiding wordt systemisch en resultaatgericht ingezet, om van daaruit toe te werken naar zelfstandig functioneren en daarmee afronding van de doelen.

Behandeling

Naschoolse dagbehandeling

Flevo Zon biedt vijf middagen per week dagbehandeling na schooltijd aan. De naschoolse dagbehandeling wordt geboden van 14:15 uur tot 17:15 uur. Met de inzet van de behandelactiviteiten en methodische interventies wordt het kind ondersteunt in het aanleren van vaardigheden gericht op: sociale vaardigheden, emotionele ontwikkeling, zelfbeeld en weerbaarheid. Oefeningen van psychomotorische therapie (PMT) en weerbaarheidstraining kunnen bijvoorbeeld geïntegreerd worden in de behandeling. 

Binnen de behandeling staat centraal dat de jeugdigen de aangeleerde vaardigheden ook thuis en op school kunnen toepassen. Er zal een nauwe samenwerking zijn tussen Flevo Zon, thuis en school zodat er door middel van één aanpak gewerkt wordt en de kinderen optimaal gestimuleerd worden tot ontwikkeling. Er wordt gewerkt met groepen van maximaal acht kinderen, waarbij één begeleider per vier kinderen wordt gehanteerd. 

Vaktherapie

Wanneer specialistische ondersteuning nodig is kan Flevo Zon vaktherapie (op basis van PGB of aanvullende verzekering) bieden. Flevo Zon kan psychomotorische therapie (PMT) bieden. PMT is een ervaringsgerichte therapie. Bij PMT worden oefeningen gericht op het lichaam en/of beweging ingezet. Jeugdigen met sociale-, emotionele en/of gedragsproblemen kunnen tijdens de therapie leren om hun lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en te begrijpen. Tijdens de therapie wordt geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen. De jeugdigen leren om deze nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag toe te passen op school, thuis of in andere contexten buiten de therapie om.

Overige

vakanties

Flevo Zon biedt in vakanties themadagen. Themadagen kunnen worden geboden op basis van individuele begeleiding en op basis van groepsbegeleiding/begeleiding groep: respijtzorgdagbesteding. Thema’s kunnen zijn: dierendag, kook- en bakdag en zwemdag, maar ook kan een themadag worden geboden passende bij de tijd van het jaar, bijvoorbeeld kerstdag. De thema’s variëren per vakantie. Evenals in reguliere weken wordt tijdens themadagen gewerkt aan de hand van een vaste planning en structuur. De themadagen bieden ook voor nieuwe kinderen de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij de zorgboerderij. Er vinden tijdens vakanties regelmatig nieuwe aanmeldingen plaats, met na de vakantie de mogelijkheid (bij sprake van plek) tot een plekje in een vaste groep. Natuurlijk is er ook buiten vakanties de mogelijkheid tot aanmelding, waarna contact wordt opgenomen voor een nadere kennismaking.

Vervoer

Indien vervoer op beschikking is afgegeven, kan Flevo Zon hierin voorzien.

Indicatie

  • Jeugdwet (ZIN, PGB)
  • Wet langdurige zorg (ZIN, PGB)